NNDR – DANMARK

Dansk Netværk for Handicapforskning, NNDR.dk, henvender sig til både forskere, fagfolk og andre der er interesseret i forskning, vidensudvikling og vidensdeling på handicapområdet. Netværket arrangerer bl.a. temadage, kurser, konferencer og udsender nyhedsbrev et par gange om året.

NNDR.dk er knyttet til Nordic Network on Disability Research, dels som interessefællesskab og dels gennem repræsentation i den fælles nordiske bestyrelse.

HISTORIE OG DELTAGERE

Dansk Netværk for Handicapforskning, NNDR.dk, er den danske del af det nordiske netværk NNDR (Nordic Network on Disability Research), som samler nordiske forskere og andre fagfolk med interesse i forskning inden for handicapområdet. Det skandinaviske forum NNDR blev etableret på en konference i 1997 i Frederikshavn. Formålet med et nordisk netværk er at styrke forskningen i handicap i Norden.

Formålet med NNDR.dk er at:

  • fremme og forbedre forskning og udvikling på handicapområdet i Danmark
  • skabe rammer for, at forskere kan præsentere og publicere forskningsresultater
  • styrke netværket af danske forskere inden for handicapområdet
  • skabe kontakt til andre danske organisationer med interesse for handicapforskning
  • styrke kontakten til nordiske og internationale forskere gennem NNDR.

Erfaringsudvekslingen i det danske netværk sker først og fremmest gennem seminarer og gennem en årlig konference, hvor forskere og andre interesserede fremlægger deres resultater og projekter, udveksler erfaringer og får ideer og inspiration til deres arbejde.

NNDR.dk udgiver et dansk nyhedsbrev på Internet og arbejder for publicering af bidrag til NNDR’s engelsksprogede tidsskrift Scandinavian Journal of Disability Research. Tidsskriftet formidler resultaterne af skandinavisk handicapforskning til den øvrige verden.

Du kan blive medlem af NNDR.dk, hvis du forsker i handicapområdet, eller hvis du følger udviklingen inden for området enten fra en virksomhed, en privat interesseorganisation, fra et ministerium eller som privatperson. Du kan tilmelde dig netværket ved at registrere dig på NNDR.dk’s hjemmeside. Medlemskabet er gratis. Foreningen ledes af en valgt bestyrelse.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NNDR.DK

§1 Formål
Formålet med foreningen er at fremme og forbedre forskning og udvikling, når det gælder handicapområdet, inklusiv at skabe muligheder for at præsentere og publicere sådan forskning. Foreningens virkefelt er Danmark og det danske samfund, men også Norden og internationalt gennem den nordiske forening NNDR.

§2 Medlemskab
Medlemskab af foreningen sker individuelt som personligt medlem. Det årlige møde kan under ekstraordinære omstændigheder tillade organisationer eller virksomheder som medlemmer.

Medlemskab er åben for personer, der arbejder med forskning og/eller udvikling på handicapområdet. Dette inkluderer også personer, der aktuelt ikke er aktive i forskning, men som aktivt følger forskningsaktiviteter (eksempelvis fra et ministerium eller en interesseorganisation).
Medlemskab opnås ved elektronisk tilmelding på NNDR.dk’s hjemmeside www.nndr.dk

§3 Opgaver og aktiviteter
Foreningen skal gennemføre aktiviteter som bidrager til at fremme foreningens formål. Dette vil som et minimum bestå af et årligt møde og udgivelse af et elektronisk nyhedsbrev. Foreningen skal også have som formål 1) at fremme etablering af et dansk netværk af forskere, 2) at skabe kontakt til andre danske organisationer med interesse for handicapforskning og 3) at fremme kontakt til nordiske og internationale forskere gennem NNDR.

§4 Organisering
Foreningens øverste myndighed er årsmødet.
Årsmødet afholdes i forbindelse med og som en del af et fagligt arrangement.
Indkaldelse (elektronisk) til årsmøde skal ske med mindst 2 måneders varsel.
Mødets dagsorden, der udsendes elektronisk til medlemmerne senest 2 uger før årsmødet, skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsrapport
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Vedtagelse af årsplan
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisorer
9. Evt.

Forslag fra medlemmerne til diskussion på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før årsmødet.

Mellem årsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse. Bestyrelsen bliver valgt af og på årsmødet. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Formanden vælges af årsmødet, mens resten af bestyrelsen konstitueres på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal udover formand have mindst en kasserer og sekretær. Formand og bestyrelse vælges for 2 år.

Årsmødet vælger også 2 revisorer, der senest 3 uger før årsmødet skal foretage revision af regnskabet.
Formand og kasserer tegner foreningen med hensyn til økonomi.
Bestyrelsen udpeger ansvarlige til opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter. Der er ligeledes bestyrelsen som koordinere aktiviteterne, når dette er nødvendigt.

§5 Kontingent
Kontingent fastsættes af årsmødet.

§6 Opløsning
Foreningen kan opløses ved to tredjedeles flertal på et årsmøde. Oplæsningen af foreningen skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Ved opløsning af foreningen skal foreningens evt. midler efter forslag fra bestyrelsen tilfalde et formål, der på bredest mulig vis dækker foreningens formål. Spørgsmålet om fordelingen af midlerne skal være et særskilt punkt på dagsordenen.