Bestyrelsen

Anne Morin

Anne
Morin

Lektor Aarhus Universitet amt@edu.au.dk
Anthon Sand Jørgensen

Anthon
Sand Jørgensen

Lektor Pædagoguddannelsen i Viborg, VIA ASJ@via.dk
Bjørn Hamre

Bjørn
Hamre

Københavns Universitet hamre@hum.ku.dk
Cecilie Maria Schmidt Thøgersen

Cecilie
Schmidt Thøgersen

Phd studerende, psykologi Aalborg Universitet ceciliemst@hum.aau.dk
Chalotte Glintborg

Chalotte
Glintborg

Lektor Aalborg Universitet cgl@hum.aau.dk
Emil Søberg Falster

Emil
Søberg Falster

Phd studerende Roskilde Universitet emsofa@ruc.dk
Inge Storgaard Bonfils

Inge
Storgaard Bonfils

Docent Københavns Professionshøjskolen inbo@kp.dk
Janina Gaarde Rasmussen

Janina
Gaarde Rasmussen

Videns- og analysekonsulent Videnscenter om handicap tifr@edu.au.dk
Kjeld Høgsbro

Kjeld
Høgsbro

Formand for NNDR.dk Professor emeritus, Aalborg Universitet kjeldh@socsci.aau.dk
Olivia Dahl Nielsen

Olivia
Dahl Nielsen

Phd. Studerende Københavns Universitet odn@soc.ku.dk
Søren Langager

Pia
Ringø

Lektor Aalborg Universitet ringoe@socsci.aau.dk
Søren Langager

Søren
Langager

Lektor Aarhus Universitet langager@edu.au.dk
Tim Vikær Andersen

Tim
Vikær Andersen

Lektor i social & specialpædagogik Professionshøjskolen UCC tiva@ucc.dk
Tine Fristrup

Tine
Fristrup

Lektor Aarhus Universitet tifr@edu.au.dk

Præsentation af bestyrelsens fagområder

Anne Morin, Lektor, Aarhus Universitet, Institut for Pædagogik og Uddannelse.

Forskningsfelter: 1) Skoleforskning i relation til specialundervisning, inklusion og læreprocesser 2) PPR området 3) Børn i diagnostiseringsforløb mellem skole og psykiatri. 4) Tværprofessionelt samarbejde særligt mellem PPR, psykiatri og skole

 

Anthon Sand Jørgensen, lektor, ph.d., socialpædagog MA., Pædagoguddannelsen i Viborg og er tilknyttet Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund Via University College.

Forskningsfelter: Handicap og psykiatri på det sociale område.  Har særligt fokus på marginalisering, udsathed, in- og eksklusionsprocesser, diagnosticering og socialt arbejde/socialpædagogik.

Bjørn Hamre, lektor i pædagogik og historie, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Forskningsfelter: konstruktion af normalitet og afvigelse i et samtidigt og historisk perspektiv med fokus på inklusion og eksklusion i institution, praksis, profession og teori.

Jeg er særligt optaget af etableringen af diagnoser og psykiatri for børn og unge, og hvordan historisk kommer til udtryk i krydsfeltet mellem psykiatrien, psykologien, skolen og forsorgen.

 

Cecilie Marie Schmidt Thøgersen, ph.d.-studerende ved Institut for kommunikation og psykologi, Center for Developmental & Applied Psychological Science, Aalborg Universitet og Neurocenter Østerskoven, Specialsektoren, Region Nordjylland

Forskningsfelt: Psykologiske reaktioner og terapi efter erhvervet hjerneskade, for ramte og deres pårørende.

Særligt optaget af almen psykologiske aspekter, som sorg og krise i forbindelse med erhvervelsen af funktionsnedsættelser og hvordan rehabiliteringspsykologien bedst muligt bidrager i helhedsorienterede rehabiliteringsindsatser.

 

Chalotte Glintborg, Lektor i rehabiliteringspsykologi, Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet.

Forskningsfelter: studier af de psykosociale følger af at få og leve med erhvervede lidelser, sygdoms narrativer og identitets rekonstruktion – endvidere psykologisk rehabilitering samt effekterne af denne og rehabilitering baseret på den biopsykosociale model. Særlig optaget af indefra perspektiver fra personer, der lever med en funktionsnedsættelse, samt deres nære pårørende. Som en del af hendes forskning inkluderes også menneske-dyr-psykologi og dyreassisteret rehabilitering og terapi.

Sammen med Tia Hansen stifter og leder af Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE), Aalborg Universitet.

 

Emil Søbjerg Falster, ph.d. stipendiat ved Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet.

Forskningsfelter: Børn med funktionsnedsættelse og deres hverdagsliv, handicappolitik, anerkendelsesteori, subjektiveringspraksisser og neoliberalisme.

Optaget af hvordan materielle og relationelle barrierer begrænser børns agens, gensidige anerkendende relationer og hvordan de tillægges bestemte måder at tænke og handle på.

 

Inge Storgaard Bonfils, Docent, Ph.d. cand.scient.pol. Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Forskningsfelter: Socialt arbejde, psykosocial rehabilitering, handicapforståelser, Supported employment /IPS og brugerinddragelse, herunder brugerinddragelse i forskning.

Særlig optaget af vidensbasering af uddannelser og praksis inden for rehabilitering, handicap og socialt arbejde.

Janina Gaarde Rasmussen, Videns- og analysekonsulent, Videnscenter om handicap

Arbejdsfelt: Formidling af viden om deltagelse i samfundslivet for mennesker med handicap.

Særligt optaget af brobygning mellem forskning, praksis og mennesker med handicap, og deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap på uddannelsesinstitutioner.

 

Kjeld Høgsbro, Professor emeritus, Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet.

Forskningsfelter: Sociale aspekter af kognitive funktionsnedsættelser samt konflikthåndtering og psykiske arbejdsbelastninger på socialpædagogiske og socialpsykiatriske botilbud.

Særligt optaget af udviklingen af etnografiske metoder til belysning af forholdet mellem de sociale tilbud og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser herunder Institutionel Etnografi og diskursanalyse.

Olivia Dahl Nielsen, ph.d.-stipendiat ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Forskningsfelt: I mit ph.d.-projekt undersøger jeg voksne med cerebral pareses oplevelser af og betingelser for at realisere et godt hverdagsliv. Jeg har særlig interesse for sociale interaktionsprocesser, identitetsarbejde og ”ableisme” i relation til begrebet om livskvalitet.

 

Pia Ringø, Ph.d. Lektor, Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet

Forskningsfelter: Den historiske og nutidige udvikling i viden, praksis og menneskesyn på psykiatri- og handicapområdet. Rehabiliteringsforståelser og psykiatriske diagnosesystemers videnskabelige indhold og funktion

Særligt fokus på etablering af viden om sårbarhedsskabende mekanismer og disses betydning for mentale funktionsproblemer, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom, såvel som for inklusions- og anerkendelsesbetingelser i moderne samfund.

 

Søren Langager, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, og med i forskningsprogrammet Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten (SEP). Medlem af Det Centrale Handicapråd.

Forskningsfelter inden for handicapområdet: Unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser og/eller psykiske lidelser i pædagogisk og sociologisk perspektiv

Blandt andet optaget af diagnosekulturens indflydelse på socialpædagogiske indsatsformer, livskvalitetsdimensionen og sociale og kulturelle eksklusionsprocesser i velfærdssamfundet.

  

Tim Vikær Andersen, lektor og faglig leder i social- og specialpædagogik, Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Forskningsfelter: Disability-forskning i relation til det social- og specialpædagogiske professionsområde samt forskning i ulighed i uddannelse for unge med handicap.

Optaget af forholdet mellem disability-forskning samt anvendelse af forskningsviden i uddannelse og praksis indenfor handicap/disability-området i Danmark, i norden og internationalt.

Tine Fristrup, cand.scient.soc., ph.d. og lektor ved Afdelingen for Pædagogisk Sociologi ved DPU, Aarhus Universitet.

Forskningsfelter: Kritisk ”disability” forskning, studier i ”ableism” samt alders- og aldringsstudier.

Særligt optaget af et nyt internationalt forskningsfelt om nexus mellem ”ableism” og ”ageism”.