Bestyrelsen

Anthon Sand Jørgensen

Anthon Sand Jørgensen

Lektor Pædagoguddannelsen i Viborg, VIA

ASJ@via.dk
Cecilie Maria Schmidt Thøgersen

       

Cecilie Schmidt Thøgersen

Phd studerende, psykologi Aalborg Universitet

ceciliemst@hum.aau.dk
Emil Søberg Falster

       

Emil Søberg Falster

Phd studerende Roskilde Universitet

emsofa@ruc.dk
Inge Storgaard Bonfils

       

Inge Storgaard Bonfils

Docent Københavns Professionshøjskolen

inbo@kp.dk
Janina Gaarde Rasmussen

Janina Gaarde Rasmussen

Videns- og analysekonsulent Videnscenter om handicap tifr@edu.au.dk
Kjeld Høgsbro

Kjeld Høgsbro

Formand for NNDR.dk Professor emeritus, Aalborg Universitet kjeldh@socsci.aau.dk
Søren Langager

Pia Ringø

Lektor Aalborg Universitet ringoe@socsci.aau.dk
Søren Langager

Søren Holst

Forsker Kofoesminde Aalborg Universitet sho@regionsjaelland.dk
Søren Langager

Søren Langager

Lektor Aarhus Universitet langager@edu.au.dk
Tine Fristrup

Tine Fristrup

Lektor Aarhus Universitet tifr@edu.au.dk

Præsentation af bestyrelsens fagområder

 

Anthon Sand Jørgensen, lektor, ph.d., socialpædagog MA., Pædagoguddannelsen i Viborg og er tilknyttet Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund Via University College.

Forskningsfelter: Handicap og psykiatri på det sociale område.  Har særligt fokus på marginalisering, udsathed, in- og eksklusionsprocesser, diagnosticering og socialt arbejde/socialpædagogik.

Cecilie Marie Schmidt Thøgersen, ph.d.-studerende ved Institut for kommunikation og psykologi, Center for Developmental & Applied Psychological Science, Aalborg Universitet og Neurocenter Østerskoven, Specialsektoren, Region Nordjylland

Forskningsfelt: Psykologiske reaktioner og terapi efter erhvervet hjerneskade, for ramte og deres pårørende.

Særligt optaget af almen psykologiske aspekter, som sorg og krise i forbindelse med erhvervelsen af funktionsnedsættelser og hvordan rehabiliteringspsykologien bedst muligt bidrager i helhedsorienterede rehabiliteringsindsatser.

Emil Søbjerg Falster, ph.d. stipendiat ved Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet.

Forskningsfelter: Børn med funktionsnedsættelse og deres hverdagsliv, handicappolitik, anerkendelsesteori, subjektiveringspraksisser og neoliberalisme.

Optaget af hvordan materielle og relationelle barrierer begrænser børns agens, gensidige anerkendende relationer og hvordan de tillægges bestemte måder at tænke og handle på.

Inge Storgaard Bonfils, Docent, Ph.d. cand.scient.pol. Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Forskningsfelter: Socialt arbejde, psykosocial rehabilitering, handicapforståelser, Supported employment /IPS og brugerinddragelse, herunder brugerinddragelse i forskning.

Særlig optaget af vidensbasering af uddannelser og praksis inden for rehabilitering, handicap og socialt arbejde.

Janina Gaarde Rasmussen, Videns- og analysekonsulent, Videnscenter om handicap

Arbejdsfelt: Formidling af viden om deltagelse i samfundslivet for mennesker med handicap.

Særligt optaget af brobygning mellem forskning, praksis og mennesker med handicap, og deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap på uddannelsesinstitutioner.

Kjeld Høgsbro, Professor emeritus, Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet.

Forskningsfelter: Sociale aspekter af kognitive funktionsnedsættelser samt konflikthåndtering og psykiske arbejdsbelastninger på socialpædagogiske og socialpsykiatriske botilbud.

Særligt optaget af udviklingen af etnografiske metoder til belysning af forholdet mellem de sociale tilbud og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser herunder Institutionel Etnografi og diskursanalyse.

Pia Ringø, Ph.d. Lektor, Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet

Forskningsfelter: Den historiske og nutidige udvikling i viden, praksis og menneskesyn på psykiatri- og handicapområdet. Rehabiliteringsforståelser og psykiatriske diagnosesystemers videnskabelige indhold og funktion

Særligt fokus på etablering af viden om sårbarhedsskabende mekanismer og disses betydning for mentale funktionsproblemer, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom, såvel som for inklusions- og anerkendelsesbetingelser i moderne samfund.

Søren Holst, socialpædagog, ph.d., cand. scient. soc. i social arbejde ved Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet. Associeret ved AAU ansat som forskningsmedarbejder ved den sikrede institution Kofoedsminde, Region Sjælland.

Forskningsfelter: Mennesker med udviklingshandikap som er dømt efter straffeloven. Deres liv, historie og baggrunde. Det socialpædagogiske arbejde med denne målgruppe.

 Særlig optaget af. Borgernes livskvalitet og livsmuligheder for at komme videre i deres liv. Kriminalitetsforebyggelse. Retssikkerhed. Metoder i det socialpædagogiske felt. Standardiserede metoder – herunder risikovurderinger-og mødet mellem generaliseret viden og erfaringsbaseret viden.

Søren Langager, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, og med i forskningsprogrammet Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten (SEP). Medlem af Det Centrale Handicapråd.

Forskningsfelter inden for handicapområdet: Unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser og/eller psykiske lidelser i pædagogisk og sociologisk perspektiv

Blandt andet optaget af diagnosekulturens indflydelse på socialpædagogiske indsatsformer, livskvalitetsdimensionen og sociale og kulturelle eksklusionsprocesser i velfærdssamfundet.

Tine Fristrup, cand.scient.soc., ph.d. og lektor ved Afdelingen for Pædagogisk Sociologi ved DPU, Aarhus Universitet.

Forskningsfelter: Kritisk ”disability” forskning, studier i ”ableism” samt alders- og aldringsstudier.

Særligt optaget af et nyt internationalt forskningsfelt om nexus mellem ”ableism” og ”ageism”.