Arrangementer

Hvert andet år afholder netværket forskningskonference, hvilket går på skift mellem de nordiske medlemslande. Konferencerne samler forskere fra norden og har igennem årene opnået international opmærksomhed, hvor der deltager forskere fra stort set alle verdensdele.

Interessen samler sig bl.a. om levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse i de nordiske velfærdsstater og inklusionspolitik og -praksis. Netværket byder derfor også professionelle og brugere (organisationer) velkomne til at deltage i konferencerne.

Netværket står bag det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Disability Research.

Læs mere om netværket på http://www.nndr.org/

Oplæg og generalforsamling d. 1. oktober 2020

København Professionshøjskole, Campus Carlsberg (Lokale W3.11), kl. 14-17.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding til Nichlas Permin Berger på nibe@vive.dk helst senest den 25. september 2020.

 

Oplæg: Magtanvendelse over for mennesker med udviklingshæmning og autisme

Ved forskerne Stine Grønbæk Jensen og Jesper Vaczy Kragh kl. 14-16

Ifølge Grundlovens bestemmelser er den personlige frihed ukrænkelig. For mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har der imidlertid altid været indskrevet undtagelser i den gældende lovgivning. Helt aktuelt er beføjelserne til brug af magt blevet udvidet med de nye magtanvendelsesregler, som trådte i kraft ved indgangen til 2020. Oplægget handler om, hvordan magtanvendelse over for mennesker med udviklingshæmning og autisme er blevet anvendt, diskuteret og ændret hen over tid. Og hvordan beboerne selv erfarer situationer, hvor de holdes fast. Hvordan skaber de mening med fastholdelserne, hvilke strategier, følelser og selvfølelser er magtanvendelser forbundet med – og med hvilke konsekvenser?

Efter oplægget er du meget velkommen til at deltage i den efterfølgende generalforsamling.

 

Generalforsamling, kl. 16-17:

Bemærk at forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1 måned før årsmødet. Du kan kontakte formanden for netværket på kontakt@nndr.dk. 
 
Jf. §4 Organisering: Foreningens øverste myndighed er årsmødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsrapport
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Vedtagelse af årsplan
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til diskussion på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før årsmødet.

Mellem årsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse. Bestyrelsen bliver valgt af og på årsmødet. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Formanden vælges af årsmødet, mens resten af bestyrelsen konstitueres på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal udover formand have mindst en kasserer og sekretær. Formand og bestyrelse vælges for 2 år. 
 
Årsmødet vælger også 2 revisorer, der senest 3 uger før årsmødet skal foretage revision af regnskabet.

Formand og kasserer tegner foreningen med hensyn til økonomi. Bestyrelsen udpeger ansvarlige til opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter. Der er ligeledes bestyrelsen som koordinerer aktiviteterne, når dette er nødvendigt.

Her kan du læse om afholdte arrangementer.