Arrangementer

Nedenfor kan du læse om kommende og tidligere arrangementer afholdt af den danske afdeling af NNDR.

Hvert andet år afholder netværket forskningskonference, hvilket går på skift mellem de nordiske medlemslande. Konferencerne samler forskere fra norden og har igennem årene opnået international opmærksomhed, hvor der deltager forskere fra stort set alle verdensdele.

Interessen samler sig bl.a. om levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse i de nordiske velfærdsstater og inklusionspolitik og -praksis. Netværket byder derfor også professionelle og brugere (organisationer) velkomne til at deltage i konferencerne.

Netværket står bag det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Disability Research.

Læs mere om netværket på http://www.nndr.org/

 

Der er to aktuelle arrangementer:

1. Årsmøde og generalforsamling d. 10/3 2022 kl. 10-16 i København. Årsmødets første del kl. 10-15 har temaet: “Handicap og menneskesyn i udvikling”.

2. Temadag om udviklingen i rehabiliteringsbegrebet: “Rehabiliteringsbegrebet gentænkt” d. 10/6 2022 kl. 8:30-15:30 i Aalborg og København (Transmitteret mellem AAU-Aalborg og AAU-Sydhavn).

Nærmere beskrivelse af arrangementerne kan ses nedenfor.

Årsmøde og generalforsamling for NNDR-dk

Årsmødet afholdes d. 10/3 2022 kl. 10-16

Årsmødet indeholder både en temadag fra 10-15 og en generalforsamling 15-16.

Årsmødet afholdes på København Professionshøjskole, Campus Carlsberg K4.04.

Der kræves tilmelding af hensyn til forplejning undervejs. Send en mail med jeres navn til Kjeld Høgsbro, kjeldh@socsci.aau.dk senest d. 4/3.

Temadagen: Handicap og menneskesyn i udvikling.

Temadagen vil fokusere på de udviklinger og forandringer der aktuelt finder sted i forbindelse med brugerindflydelse, principper for rehabilitering og udviklingen af byens sociale rum. Er der tale om øget inklusion eller øget udskillelse? Hvad er det for et menneskesyn der viser sig i disse bevægelser og er der tale om stilstand eller forandring, og indeholder forandringerne en åbning mod øget diversitet og integration af mennesker med særlige kognitive og/eller fysiske udfordringer?

Program:

10-10:10 Velkomst og introduktion til dagen v. Formanden Kjeld Høgsbro.

10:10-10:25 Introduktion til det overordnede tema om handicap og menneskesyn v. Pia Ringø, Aalborg Universitet.

10:35-11:20 Den ny version af Hvidbog om Rehabilitering. Ambitioner og paradigmatiske udfordringer samt en diskussion af de tilgange og metoder, der anbefales. Oplæg v. Thomas Maribo, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM, Region Midtjylland.

11:20-11:35 Kaffe/summepause

11:35-12:30 En diskussion af Universal Design som arbejder med brugervenlig arkitektur. Oplæg v. Emil Søbjerg Falster og Camilla Ryhl, Universal Design Hub under Bevica Fonden.

12:30-13:30 Frokostpause. Deltagerne sørger selv for at købe mad i kantinen.

13:30-14:15 En diskussion af vilkårene for børn med handicap og deres kamp for at få støtte til et godt og socialt aktivt liv. Resultater fra en nylig phd afhandling v. Emil Søbjerg Falster.

14:15-14:50 Kaffe og kage samt afsluttende drøftelse og evaluering af dagen

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes kl. 15-16. Dagsordenen, der vil ligge på hjemmesiden senest 2 uger før årsmødet, indeholder følgende punkter:

 1. 1 Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget. Godkendelse af regnskab.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Oplæg til årsplan og vedtagelse af årsplan.
 8. Vedtagelse af budget.
 9. Valg af formand.
 10. Valg til bestyrelsen.
 11. Valg af revisorer

Forslag fra medlemmerne til diskussion/beslutning på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før årsmødet. Disse forslag vil da indgå i den endelige dagsorden. De kan findes under fanen ‘Årsmøder’.

Rehabilitering gentænkt
D. 10.6. 2022

Ny Hvidbog om Rehabilitering skal agere løftestang for en kulturændring i dansk rehabiliteringspraksis. De psykosociale aspekter af den biopsykosocialemodel skal inddrages på lige vilkår med de fysiske. ViPRIS og NNDR inviterer i den anledning til temadag med fokus på de psykosociale aspekter og deres plads i den fremtidige rehabilitering i Danmark.

Praktisk information

Deltagelse: Gratis deltagelse. Tilmelding til: her

Forplejning: Der serveres morgenkaffe, eftermiddagskaffe og bobler til receptionen.
Frokost er egen betaling og kan købes i kantinen.

Program
08.30- 9.00 Ankomst og morgenmad

9.00 – 9.15 Velkomst v. Chalotte Glintborg, Lektor i psykologi, AAU

9.15 – 10.00 Hvidbog om Rehabilitering 2.0. v Finn Blickfeldt Juliussen,
specialkonsulent, Socialstyrelsen, & Chalotte Glintborg.
Finn Blickfeldt Juliussen og Chalotte Glintborg har siddet med i ekspertgruppen om udarbejdelse af Hvidbog 2.0. og har bidraget til et kapitel om faglige indsatser, tilgange og metoder. Oplægget vil inkludere nogle af de paradigmatiske udfordringer til rehabilitering samt en indføring i rehabiliteringsbegrebet version 2.0 og inkludere introduktion til nogle af de tilgange og metoder, der anbefales – eksempelvis Åben Dialog.   

10.00-10.15 Kaffepause

10.15-11.15 Åben Dialog v. Niels Buus, Professor, Monash University.
Niels Buus har i mange år forsket i Åben Dialog og dens betydning for bl.a. nedbringelse af tvang og indlæggelse af unge. Niels Buus vil i sit oplæg veksle mellem en præsentation af tilgang, begreber og metoder i Åben Dialog samt en præsentation og diskussion af den seneste forskning og dens betydning for praksis.

11.15-12.00 Psykologisk rehabilitering v. Cecilie M. S. Thøgersen, cand.psych og ph.d.studerende.
Cecilie fokuserer i hendes ph.d. på implementeringen af rehabiliteringspsykologien i praksis og har flere års erfaring fra klinisk praksis som rehabiliteringspsykolog. Hun vil introducere til psykologisk rehabilitering som felt og sætte psykologiens bidrag i relation til rehabilitering med udgangspunkt i den biopsykosociale model.

12.00- 13.00 Frokost

13.00 -14.00 Social ulighed i rehabilitering v. Morten Sodemann, Professor og Overlæge, SDU.
Professor og overlæge Morten Sodemann har et særligt blik for en sårbar og svag patientgruppe, som ofte bliver glemt i sundhedsvæsenet. Med sit sociale engagement har Morten Sodemann fået sat indvandrere med sundhedsproblemer på den sundhedspolitiske dagsorden, blandt andet ved at deltage aktivt i den offentlige debat om indvandreres sundhed og sygdom. Morten Sodemann har været primus motor bag etableringen af Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, som han i dag også er leder af.

14.00 -14.15 Kaffepause

14.15 – 15.00 Paneldebat: Rehabilitering gentænkt – fra forskning og teori til praksis.
Facilitator: Finn Blickfeldt Juliussen & Chalotte Glintborg.

15.00 -15.30 1 års fødselsdagsreception for Videncenter for Psykologisk Rehabilitering og Interdiciplinært samarbejde (ViPRIS). Tale v. Iben Hostrup Andersen, Områdechef, Specialsektoren Region Nordjylland.

D. 5.5. 2021 slog ViPRIS dørene op. ViPRIS er et samarbejde mellem ‘Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere i Region Nordjylland’ og ‘Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet’. Et videnscenter baseret på et stærkt fagligt fællesskab, hvor der udvikles og forskes generelt i helhedsorienterede indsatser og specifikt indenfor psykosociale indsatser og psykologisk rehabilitering på det specialiserede socialområde.

Nedenfor kan du hente en plakat til at hænge op eller dele ud til kolleger der måtte være interesseret i temaet.

Her kan du læse om afholdte arrangementer.

Møde og diskussion med Birgit Kirkebæk og Iver Hornemann om deres bog fra 2020

Birgit er kendt for sine historiske dokumentstudier der fokuserer på interneringen af mennesker med kognitiv problemer eller simple tilpasningsproblemer. Iver er kendt for sine grundige historiske dokumentstudier af socialpolitikkens tilblivelse og udvikling. Begge forholder de sig til spørgsmålet om menneskers og aktørers rolle i udviklingen af det moderne velfærdssystem. I bogen Afhægtet – mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår samler de deres resultater i en række fælles overvejelser.

Opponent: Søren Holst, forsker ansat ved Kofoedsminde og tilknyttet AAU’s forskning. SH har i mange år beskæftiget sig med mennesker med udviklingshæmning og kriminelle forhold dels som socialpædagog dels som forsker. Han har undersøgt principperne for konflikthåndtering på botilbud og på beboernes egen oplevelse.

Tid: 8. december kl 15-17.

Sted: AAU-Sydhavn Acm15 (A) 2.0.004 / AAU Aalborg Kroghstr 7/063.

Der er internettransmission mellem AAU-Sydhavn og AAU-Aalborg. Iver og Birgit vil være til stede i AAU-Sydhavn og Søren vil være til stede i AAU-Aalborg.

Orstyrer: Kjeld Høgsbro i AAU-Sydhavn og Pia Ringø i AAU-Aalborg.

Fremtidens Handicappolitik d. 2. september kl.15:00 -18:00

Historisk har dansk handicappolitik været tæt forbundet til socialpolitikken. Imidlertid er handicappolitikken i dag et selvstændigt politikområde, hvor omdrejningspunktet er principperne: kompensation, ligebehandling, sektoransvar og solidaritet, ligesom principperne understøttes af Danmarks ratificering af Handicapkonventionen i 2009. Det er imidlertid velkendt at handicappolitikken ikke altid udmønter sig efter de handicappolitiske principper og Handicapkonventionen. Der eksisterer således en lang række udfordringer og eksempler på, at de handicappolitiske intentioner ikke altid bliver en realitet for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Det gælder f.eks. manglende mulighed for deltagelse i job og uddannelse, færre muligheder for støtte i mødet med retsvæsnet, barrierer for deltagelse i kultur- og foreningsliv, samt en tillidskrise mellem borgere og kommuner. Hvilke konsekvenser har dette for mennesker med funktionsnedsættelser? Hvordan tegner fremtidens handicappolitik sig i Danmark? Hvilke opgaver kalder dette på i forskningen og blandt NGO-er, og hvordan kan vi samarbejde?

 

Tid og sted

Den 2. september fra 15:00-18:00 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København. Vi mødes i receptionen og går samlet op til lokalet. Konferencedeltagelse er gratis. Information: Kontakt Anthon Sand Jørgensen asj@via.dk

 

Program:

15:00 Velkomst

 

15.15: Intro til temaet fremtidens handicappolitik                                                                                     v. Kjeld Høgsbro, professor emeritus Aalborg Universitet og formand NNDR.

15:45: Problemforståelser og løsningsstrategier i skolen – et historisk perspektiv

 1. Bjørn Hamre, ph.d. og lektor ved København Universitet.

Oplægget tematiserer inklusion og eksklusion gennem brug af udvalgte skolepsykiatriske journaler fra 1950’erne. Diagnosen ’miljøreaktion’ diskuteres gennem eksempler, og det vises hvordan problemer konstrueres i eksemplerne, og hvordan man på dette tidspunkt mente børnene bedst muligt kunne hjælpes. I oplægget gives en række eksempler på elevkonstruktioner fra journalerne.

 

16:15: Pause.

16:45: Hvad og hvor er den handicappolitiske vision?                                                                              v. Mogens Wiederholt, direktør i CP-Danmark – Landsforeningen for cerebral

Tror vi stadig på ligebehandling og mainstreaming i handicappolitikken, eller ser vi ind i en ny reinstitutionaliseringsæra. Og hvordan spiller vore handicappolitiske fremtidsvisioner sammen med den reform af handicapområdet vi ser for os, som konsekvens af den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde?

17:15: Handicap og ’det produktive menneske’                                                                                           v. Inge Storgaard Bonflis, ph.d. og docent ved Københavns Professionshøjskole.

Ideen om ’det produktive menneske’ har været en stærk drivkraft i den politiske udvikling af velfærd i Danmark. Ideen afspejles i idealer for det skabende og arbejdsdygtige menneske, der bidrager til samfundets velstand (Nissen m.fl. 2018). Hvordan afspejler denne ide sig i handicappolitikken historisk og aktuelt? Og hvilke tiltag og tendenser kan der spores i en potentiel nyorientering af mennesker med handicap’s position som ’produktive mennesker’?

Oplægget vil bygge på indsigter fra forskning i dansk handicappolitik, socialt arbejde, beskæftigelse og handicap samt Supported Employment og Individuelt planlagt job med støtte (IPS).

17:45: Afslutning

Oplæg og generalforsamling d. 1. oktober 2020

København Professionshøjskole, Campus Carlsberg (Lokale W3.11), kl. 14-17.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding til Nichlas Permin Berger på nibe@vive.dk helst senest den 25. september 2020.

Oplæg: Magtanvendelse over for mennesker med udviklingshæmning og autisme

Ved forskerne Stine Grønbæk Jensen og Jesper Vaczy Kragh kl. 14-16

Ifølge Grundlovens bestemmelser er den personlige frihed ukrænkelig. For mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har der imidlertid altid været indskrevet undtagelser i den gældende lovgivning. Helt aktuelt er beføjelserne til brug af magt blevet udvidet med de nye magtanvendelsesregler, som trådte i kraft ved indgangen til 2020. Oplægget handler om, hvordan magtanvendelse over for mennesker med udviklingshæmning og autisme er blevet anvendt, diskuteret og ændret hen over tid. Og hvordan beboerne selv erfarer situationer, hvor de holdes fast. Hvordan skaber de mening med fastholdelserne, hvilke strategier, følelser og selvfølelser er magtanvendelser forbundet med – og med hvilke konsekvenser?

Efter oplægget er du meget velkommen til at deltage i den efterfølgende generalforsamling.

Generalforsamling, kl. 16-17:

Bemærk at forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1 måned før årsmødet. Du kan kontakte formanden for netværket på kontakt@nndr.dk. 

Jf. §4 Organisering: Foreningens øverste myndighed er årsmødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsrapport
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Vedtagelse af årsplan
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til diskussion på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før årsmødet.

Mellem årsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse. Bestyrelsen bliver valgt af og på årsmødet. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Formanden vælges af årsmødet, mens resten af bestyrelsen konstitueres på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal udover formand have mindst en kasserer og sekretær. Formand og bestyrelse vælges for 2 år. 

Årsmødet vælger også 2 revisorer, der senest 3 uger før årsmødet skal foretage revision af regnskabet.

Formand og kasserer tegner foreningen med hensyn til økonomi. Bestyrelsen udpeger ansvarlige til opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter. Der er ligeledes bestyrelsen som koordinerer aktiviteterne, når dette er nødvendigt.