Arrangementer

Nedenfor kan du læse om kommende og tidligere arrangementer afholdt af den danske afdeling af NNDR.

Hvert andet år afholder netværket forskningskonference, hvilket går på skift mellem de nordiske medlemslande. Konferencerne samler forskere fra norden og har igennem årene opnået international opmærksomhed, hvor der deltager forskere fra stort set alle verdensdele.

Interessen samler sig bl.a. om levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse i de nordiske velfærdsstater og inklusionspolitik og -praksis. Netværket byder derfor også professionelle og brugere (organisationer) velkomne til at deltage i konferencerne.

Netværket står bag det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Disability Research.

Læs mere om netværket på http://www.nndr.org/

Der er følgende aktuelle arrangement:

Årsmøde og generalforsamling d. 31/3 2023 kl. 10-17 i København på Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen, Konferencesalen, A.C. Meyers Vænge 15.

Årsmødets første del kl. 10-15:45 har temaet: “Politik, aktivisme og forskning på handicapområdet”.

Tilmelding til Årsmøde og/eller Generalforsamling inden 26/3 på: https://forms.office.com/e/vVi2JUaxnF

Generalforsamling i forlængelse af årsmødets tema afholdes kl. 16 til 17 med følgende dagsorden:

Dagsordenen, der vil ligge på hjemmesiden senest 2 uger før årsmødet, indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget. Godkendelse af regnskab.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Oplæg til årsplan og vedtagelse af årsplan.
 8. Vedtagelse af budget.
 9. Valg af formand.
 10. Valg til bestyrelsen.
 11. Valg af revisorer

Forslag fra medlemmerne til diskussion/beslutning på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før årsmødet. Disse forslag vil da indgå i den endelige dagsorden. De kan findes under fanen ‘Årsmøder’.

Program for årsmødet i NNDR 2023

Dette årsmøde fokuserer på hverdagslivets udfordringer for mennesker med forskellige former for handicap og den aktuelle styring af de sociale tilbud. Formiddagen lægger op til en diskussion af principperne for denne styring og i eftermiddagens plenumdiskussion reflekteres der over forskningens og brugerorganisationernes rolle og muligheder både hver for sig og i samarbejde.

10- 10:15 Velkomst og Kaffe. Introduktion til temaet: Politik, aktivisme og forskning på handicapområdet.

 10:15-10:55 Deltagelse i hverdagslivet – perspektiver fra unge med udviklingshandicap v. Gitte Lyng Rasmussen, Lektor KPs pædagoguddannelse, på baggrund af hendes aktuelle ph.d.-afhandling.

Deltagelse er en handicappolitisk målsætning, men hvordan opleves deltagelse, når man ser det fra unge voksne med udviklingshandicaps eget perspektiv? Med afsæt i empiriske eksempler fra et forskningsprojekt sætter oplægget fokus på de oplevelser og erfaringer unge voksne med udviklingshandicap har med deltagelse i deres hverdagsliv og diskuterer dels de betingelser, der har indflydelse på de unge voksnes deltagelseserfaringer, og dels de samfundsskabte betingelser, der kan modvirke deltagelse i hverdagslivet.

10:55-11:35 Styringen af det specialiserede sociale arbejde v. Kjeld Høgsbro, Professor emeritus AAU.

Oplægget præsenterer en række overvejelser vedrørende den aktuelle udvikling i styringen af den sociale indsats på det specialiserede sociale område. Oplægget vil fokusere på misforholdet mellem principperne for styring af det professionelle sociale arbejde, og de udfordringer som mennesker med handicap og den professionelle praksis er konfronteret med. Endelig vil oplægget diskutere muligheder og brud i den offentlige og politiske forståelse for diversiteten i menneskets kompetencer.

11:35-11:50 Pause og Kaffe

11:50-12:30 Socialpolitiske styringsstrategier inden for voksenområdet v. Søren Langager, Lektor emeritus AU.

At reducere udgifterne inden for socialområderne har været et politisk mantra siden århundredeskiftet. I oplægget beskrives og analyseres, hvordan samfundets politisk økonomiske styringsstrategier sætter deres præg på socialt arbejde og socialpædagogiske indsatser som hhv. besparelsespolitik, effektiviseringspolitik og investeringspolitik. Undervejs er der eksempler på forskellige følger af de tre strategier for socialt arbejde og socialpædagogisk fagidentitet i praksis.

12:30-13:30 Frokostpause

13:30-14:20 Oplæg til paneldebat om politik, aktivisme og forskning. Kommentarer og overvejelser fra organisationerne.

Ask Løvbjerg Abildgaard, Landsformand for Dansk Blindesamfund.

Brian Andersen, Formand for Autismeforeningen.

Simon Toftegaard Jespersen, Muskelsvindfonden.

Susanne Olsen, Landsformand i Dansk Handicapforbund.

14:20-14:35 Pause m. Kaffe og kage

 14:35-15:45 Paneldebat om årsmødets temaer. Indledning v. Emil Søbjerg Falster, Post. Doc. Aalborg Universitet og Bevica Fonden. Paneldeltagere: organisationsrepræsentanterne og formiddagens oplægsholdere.

Her kan du læse om afholdte arrangementer.

Temadagen på årsmødet d. 10/3 2022: Handicap og menneskesyn i udvikling.

Temadagen fokuserede på de udviklinger og forandringer der aktuelt finder sted i forbindelse med brugerindflydelse, principper for rehabilitering og udviklingen af byens sociale rum. Er der tale om øget inklusion eller øget udskillelse? Hvad er det for et menneskesyn der viser sig i disse bevægelser og er der tale om stilstand eller forandring, og indeholder forandringerne en åbning mod øget diversitet og integration af mennesker med særlige kognitive og/eller fysiske udfordringer?

Program:

Introduktion til det overordnede tema om handicap og menneskesyn v. Pia Ringø, Aalborg Universitet.

Den ny version af Hvidbog om Rehabilitering. Ambitioner og paradigmatiske udfordringer samt en diskussion af de tilgange og metoder, der anbefales. Oplæg v. Thomas Maribo, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM, Region Midtjylland.

En diskussion af Universal Design som arbejder med brugervenlig arkitektur. Oplæg v. Emil Søbjerg Falster og Camilla Ryhl, Universal Design Hub under Bevica Fonden.

En diskussion af vilkårene for børn med handicap og deres kamp for at få støtte til et godt og socialt aktivt liv. Resultater fra en nylig phd afhandling v. Emil Søbjerg Falster.

Rehabilitering gentænkt d. 10.6. 2022

Ny Hvidbog om Rehabilitering skal agere løftestang for en kulturændring i dansk rehabiliteringspraksis. De psykosociale aspekter af den biopsykosocialemodel skal inddrages på lige vilkår med de fysiske. ViPRIS og NNDR inviterer i den anledning til temadag med fokus på de psykosociale aspekter og deres plads i den fremtidige rehabilitering i Danmark.

Program

Hvidbog om Rehabilitering 2.0. v Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen, & Chalotte Glintborg.

Åben Dialog v. Niels Buus, Professor, Monash University..

Psykologisk rehabilitering v. Cecilie M. S. Thøgersen, cand.psych og ph.d.studerende.

Social ulighed i rehabilitering v. Morten Sodemann, Professor og Overlæge, SDU. 

14.15 – 15.00 Paneldebat: Rehabilitering gentænkt – fra forskning og teori til praksis.
Facilitator: Finn Blickfeldt Juliussen & Chalotte Glintborg.

15.00 -15.30 1 års fødselsdagsreception for Videncenter for Psykologisk Rehabilitering og Interdiciplinært samarbejde (ViPRIS). Tale v. Iben Hostrup Andersen, Områdechef, Specialsektoren Region Nordjylland.