Der er følgende aktuelle arrangement:

Deltagelse, inklusion og eksklusion – på tværs

NNDR Eftermiddagsarrangement 17.09. 2024

D. 17. september 2024. Kl.14:00-17:00
Sted: Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3,1799 København V.
Lokale nummer: K6.19

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Tilmelding senest d. 2/9-24
Tilmeld dig ved at klikke på dette link:
Tilmeldning her

Emnet:

I år har Salamancaerklæringen 30 års jubilæum og i tråd med denne og efterfølgende Handicapkonventionen har der været et fokus på inklusion og deltagelse i Danmark, ikke mindst med ønsket om at fjerne barriere for inklusion og deltagelse for mennesker med handicap. Imidlertid dokumenterer flere undersøgelser, at et inkluderende samfund med mulighed for deltagelse bl.a. ift. beskæftigelse, dagtilbud/skole og fritidslivet stadigvæk er vanskeligt for mennesker med handicap. Sådanne ekskluderende vilkår kan have alvorlige negative konsekvenser i form af mistrivsel og stigmatisering.

Ved at se på deltagelses-, inklusions- og eksklusionsprocesser og præsentere, hvordan de ser ud på en række centrale livsområder, vil vi med dette arrangement bidrage med et blik på tværs af sektorer. Vi vil herved give mulighed for at drøfte in/eksklusion samt øget deltagelse både ift. de enkelte områder, og hvor der er forståelser og inspiration at hente i et tværgående perspektiv.

Program

14.00    Velkomst

14.05                  Inklusionspolitik der ekskluderer borgere med handicap
/ Lektor Anthon Sand Jørgensen
Dansk handicappolitik har fokus på inklusion, men ganske ofte kan der også identificeres ekskluderede elementer i selvsamme politik. I oplægget vil Anthon give eksempler på sådanne eksklusionselementer og lægge op til diskussion af hvilken betydning in-/ekskluderende politikker kan få for mennesker med handicap

Deltagelse og fritidsliv
/ Konsulent Mie Maar Andersen
Oplægget vil sætte lys på nogle af de potentialer, som fokus på deltagelse i fritidslivet for mennesker med handicap indeholder. Herudover vil Mie med udgangspunkt i to grundlæggende deltagelsesmodeller vise, hvordan relationer samt det omgivende miljø, kan være hhv. fremmende eller hæmmende ift. at understøtte den enkeltes deltagelsesmuligheder.

Pause

15.05                 Tidlig indsats i børnehaver
/ Lektor Bjørg Kjær
Tidlig indsats og inklusion er blevet en selvfølgelig del af arbejdet i dagtilbud. Men hvordan ser det ud i det hverdagsliv, som børn med “særlige behov” lever i daginstitutioner? Pba. feltarbejde i fire almene dagtilbud, hvor der også går børn med en autismediagnose, vil Bjørg fortælle om, hvordan disse børn bliver mødt, hvordan deres diagnose og dermed deres behov bliver forstået af pædagogisk personale.

Handicap og beskæftigelse: Fra eksklusion til inklusion?
/ Professor Thomas Bredgaard

Personer med handicap, som kan og vil arbejde, bliver ofte ekskluderet af arbejdsfællesskabet. I oplægget vil Thomas fokusere på de barrierer der forhindrer personer med handicap i at komme i beskæftigelse og give et bud på hvordan barriererne kan overvindes, så flere bliver inkluderet på arbejdsmarkedet.

Pause

16.15                 Samtale om inklusion
/ Peter Græsbøll Holm, Christoffer Fehsenfeld og Christina Strandholdt Andersen

Peter, Christina og Christoffer mødtes for 10 år siden. Christina havde inviteret Peter og Christoffer til at snakke om deres oplevelser, da de var børn, fordi hun var ved at skrive en PhD om børn og unge med funktionsnedsættelse og deres deltagelse og indflydelse i hverdagen. Samtalen mellem de tre skulle vise sig at blive ved, da denne konstellation kan noget. Bliv inviteret med i samtalen om at kunne inkludere handicap på en ikke-triviel måde.

17.00    Tak for i dag

Flyer til opslag og omdeling til kolleger: https://nndr.dk/wp-content/uploads/2024/05/Program-inklusio-eksklusion-NNDR-eftermiddagsarrangement.pdf

Her kan du læse om afholdte arrangementer.

Program for årsmødet i NNDR 2024

Kognitiv diversitet og social ensretning

Nogle af os kan have vanskeligt ved at afkode gængse normer for samvær og samtale. Vi kan have svært ved at finde ud af hvad man bør taler om, hvornår og hvordan, og vi kan opleve andre menneskers forståelse som ulogisk eller snæversynet. Vi har også alle evnen til at forestille os hændelser som ikke sker i virkeligheden. For nogle af os kan det blive et dominerende problem. Nogle kan opleve det som et dagligt pres at skulle tilpasse sig uskrevne indforståede normer for samvær og kommunikation, og de kan opleve at andre trækker sig fra dem. Det kan medføre angst, depressioner og ensomhedsfølelse. Diagnoser som autisme og psykose kan så opleves som en befrielse, en forklaring eller en udstødning. En personlig skæbne.

På det kommende årsmøde vil vi forfølge de kulturkritiske sociologiske traditioner fra George Simmel, Foucault, Goffman og Chomsky samt nyere bidrag til hjerneforskning og diagnoseforståelse. Vi vil på baggrund af de forskellige bidrag til diskussionen søge en mulig indkredsning af de sociale og kommunikative normers betydning for anerkendelse, tilpasning og eksklusion.

Årsmødet finder sted d. 29. februar 2024 fra kl. 10-16 på AAU’s afdeling i Sydhavnen, København. Konferencesalen, AC Meyers Vænge 15, 2400 Kbh. SV.

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagen
10:10-10:50 Kjeld Høgsbro:

Om sociologiens bidrag til forståelsen for de psykiske lidelsers sociogenese.

Oplægget vil fokusere på en række forskellige sociologiske traditioner bidrag til at forstå de udfordringer mennesker har fra fødsel til voksen. Oplægget trækker på bidrag fra George Simmel, Schutz, Foucault, Goffman, og Chomsky samt nyere neurosociologiske overvejelser.

10:50- 11:30 Pernille Darling:

Neurodivergens og psykiatriens diagnoser

Der bliver diskuteret stigningen i stillede diagnoser, selvom der ikke er grund til at tro, at flere børn kommer til verden med en udviklingsforstyrrelse. Men hvornår er det en anderledeshed og hvornår er det en forstyrrelse? Et spørgsmål vi bør stille os selv, er om de ændrede samfundsstrukturer har givet mindre plads til at være atypisk og om det er en medvirkende årsag til den øgede mistrivsel.

11:30-12:30 Diskussion af formiddagens oplæg omkring kaffe og kage

Genstandsgør vi nogle mennesker som ’de andre’ (Othering)?

Hvordan skelner vi mellem det almene og det specielle?

En identitet som speciel eller en identitet som ’Kanariefuglen i minen’?

12:30-13:15 Frokostpause
13:15-13:55 Tine Fristrup:

Neurodivergens i neurotypiske universitetsmiljøer

Hvad er det for forestillinger i og om akademia, der gør sig gældende i den ableisme, som studerende møder på universiteterne i forbindelse med curriculum, organisering af undervisning, vejledning og administrative procedurer? Oplægget præsenterer studerendes erfaringer med at navigere i neurotypiske universitetsmiljøer.

13:55-14:35 Søren Holst:

De måske farlige

En præsentation af to forskningsprojekter udført på Kofoedsminde, hvor fokus rettes mod beboernes fortid, nutid og fremtid. Oplægget fokuserer på en række problematiske forhold hvor beboere oplever sig fanget i en verden de ikke forstår, og hvor de ikke ved hvad der skal til, for at de kan komme videre med det liv, som de i mange tilfælde ikke er i stand til at definere.

14:35-16:00 Kaffe og debat om årsmødets tema.

Om foredragsholderne:

Kjeld Høgsbro er kultursociolog og professor emeritus. Har i sin forskning arbejdet med problemstillinger knyttet til handicapområdet, herunder hverdagsliv, professionalisme, selvhjælp og styring.

Pernille Darling er Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har skrevet ph.d. afhandling om tilknytning i familier med ADHD.

Tine Fristrup er tilknyttet Forskningsenheden for Uddannelse, Handicap og Alder (UHA) ved DPU, Aarhus Universitet. Formålet med forskningsenheden er at bidrage til udviklingen af nye pædagogiske praksisser.

Søren Holst er socialpædagog og ph.d., cand. scient. soc., ansat som forsker ved den sikrede institution Kofoedsminde, Region Sjælland, hvor han undersøger liv, historie og baggrunde for mennesker med udviklingshandicap og dom for kriminelle forhold.